Št. objave Naslov
3152. Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi
3153. Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje
3154. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
3155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
3156. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR2/1 Stadion
3157. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 Podutik Kamna gorica zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca–Podutiška (del) – za enoto urejanja prostora DR-492 in del DR-494
3158. Odlok o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje
3159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2011
3160. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitalič, Doline sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče – za potrebe gradnje mrliške vežice
3161. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente