Št. objave Naslov
3119. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o vinu (ZVin-A)
3120. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (uradno prečiščeno besedilo) (ZJNVETPS-UPB3)
3121. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael
3122. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
3123. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3124. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
3125. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Državnotožilskega sveta
3126. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Peru v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3127. Pravilnik o premični tlačni opremi
3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
3129. Sklep o prehodu mandata poslanke Državnega zbora Republike Slovenije na naslednjega kandidata
3130. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3131. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2011
3132. Odlok o spremembi Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
3133. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci
3134. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem
3135. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
3136. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Horjul
3137. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011
3138. Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
3139. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško
3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov – Zazidalni načrt za del naselja Narpl
3141. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanov Občine Lendava
3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Močvar v Moravskih Toplicah
3143. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3144. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terasne vile Bernardin
3145. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno obrtne cone Veliki Otok
3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
3147. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica
3148. Sklep o pripravi Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«
3149. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
3150. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3151. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa