Št. objave Naslov
3072. Akt o razpisu volitev članov Državnotožilskega sveta
3073. Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu
3074. Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije
3075. Odredba o določitvi programa dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika
3076. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2011
3077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
3078. Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
3079. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice
3080. Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3081. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
3082. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kampolin terase
3083. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
3084. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
3085. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente