Št. objave Naslov
3056. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2)
3057. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3058. Poročilo o gibanju plač za junij 2011
3059. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2011
3060. Sklep o določitvi [izhodiščne] cene stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 2011
3061. Sklep o določitvi višine enkratnega nadomestila za obremenitev nepremičnin s služnostno pravico za leto 2011 v Občini Divača
3062. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3063. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375
3064. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 114 Križišče Drenikova (del) in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) (del) – za del enot urejanja prostora ŠI-119 in ŠI-489
3065. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3066. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža
3067. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža
3068. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3069. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3070. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2011
3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica