Št. objave Naslov
3024. Zakon o finančnih zavarovanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFZ-UPB2)
3025. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
3026. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Džedi
3027. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Džedi
3028. Pravilnik o parkirni karti
3029. Pravilnik o obliki potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah
3030. Pravilnik o izobrazbi učiteljev v programu pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
3031. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Golovec
3032. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
3033. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
3034. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010
3035. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji vozil
3036. Sklep o začetku postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LN 04 – del – širitev in sanacija kamnoloma v Kotu
3037. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
3038. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
3039. Sklep o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3
3040. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu
3041. Uredba o preiskovanju pomorskih nesreč
3042. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
3044. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3045. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
3046. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Novem Sadu v Republiki Srbiji
3047. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Novem Sadu v Republiki Srbiji