Št. objave Naslov
2969. Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
2970. Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)
2971. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju
2972. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito
2973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu
2974. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja
2975. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk
2976. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2011
2977. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
2978. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2979. Odlok o režijskem obratu v Občini Dobrna
2980. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Dobrna
2981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2010
2982. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba
2983. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2010
2984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
2985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
2986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
2987. Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja
2988. Popravek Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih