Št. objave Naslov
2941. Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav
2942. Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2943. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2944. Akt o prenehanju veljavnosti Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica
2945. Kodeks poklicne etike notranjega revizorja
2946. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah
2947. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih
2948. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi na območju Občine Dravograd
2949. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011
2950. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Bukovica
2951. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Bukovica
2952. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
2953. Ugotovitveni sklep p prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
2954. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper
2955. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega Sveta Mestne občine Koper
2956. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva
2957. Poročilo o izidu nadomestnih volitev na podlagi 30. člena ZLV
2958. Statut Občine Sevnica
2959. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011
2960. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012
2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
2962. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2963. Sklep o subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
2964. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
2965. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
2966. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2967. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
2968. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente