Št. objave Naslov
2899. Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo
2900. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
2901. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji prog
2902. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2903. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Častnega konzulata Kanade v Ljubljani na čelu s častnim konzulom
2904. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2905. Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja
2906. Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma
2907. Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic
2908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
2909. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
2910. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2911. Sklep o spremembah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
2912. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
2913. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
2914. Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
2915. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
2916. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
2917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice
2918. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
2919. Sklep o Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Brežice
2920. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2011
2921. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2922. Obvezna razlaga tretjega odstavka 10.4 točke 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova
2923. Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)
2925. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2011/2012
2926. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
2927. Odlok o sofinanciranju evropskega košarkarskega prvenstva 2013
2928. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011
2929. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Adria
2930. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Hotel Marko
2931. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
2934. Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2936. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur
2937. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območij naselij Šentjur, Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje
2938. Odlok o spremembah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju Občine Šentjur pri Celju
2939. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče
2940. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče