Št. objave Naslov
2876. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
2877. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hoče - Slivnica
2878. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše
2879. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šentilj
2880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica
2881. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
2882. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2883. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov v Mestni občini Murska Sobota
2884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
2885. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Prebold
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48
2887. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
2888. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Šentjur
2889. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
2890. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza
2891. Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
2892. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo
2895. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2011
2896. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
2897. Popravek Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
2898. Popravek Odloka o rebalansu proračuna za leto 2011_1