Št. objave Naslov
167. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
168. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010
169. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami
170. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z Ustavo
171. Odločba o zavrženju pobude in o razveljavitvi 16. člena Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
172. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Piranu
173. Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2011
174. Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku
175. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
176. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
177. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
178. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Lenart v Slovenskih goricah
179. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2010
180. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2010
181. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2011 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
182. Sklep o imenovanju podžupana Občine Bloke
183. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo naselje Zasap
184. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
187. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2011
188. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2011
189. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2011
190. Sklep o ukinitvi javnega dobra
191. Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010
192. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Staro jedro Leskovec
193. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2011
194. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012
195. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mokronožci
196. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2009
197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
198. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje z oznako Brinjevec-1
199. Uredba o dopolnitvah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
200. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
201. Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
202. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
203. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2011
204. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2011
205. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2011
206. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
207. Poročilo o gibanju plač za november 2010
208. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2011
209. Popravek Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009