Št. objave Naslov
2638. Avtentična razlaga 40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ORZGJS40)
2639. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2640. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2641. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
2642. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
2643. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
2644. Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Južni Sudan
2645. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil 5. junija 2011
2646. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011
2647. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bil 5. junija 2011
2648. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
2649. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
2650. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
2651. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
2652. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
2653. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011
2654. Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
2655. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011
2656. Sklep o ukinitvi monografije Benfluoreksijev klorid (1601) iz Evropske farmakopeje
2657. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev (ZIP)
2658. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Začetna integracija priseljencev
2659. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove fundacije Okolje smo vsi
2660. Seznam organizacij v živinoreji
2661. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2011 do 20. 12. 2011
2662. Spremembe in dopolnitve Državnopravobranilskega reda
2663. Višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
2664. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011
2665. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in o urejanju javnih tržnic ter sejmišč v Občini Ajdovščina
2666. Odlok o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
2667. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
2668. Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
2669. Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici
2670. Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci
2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Beltinci
2672. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja na območju Občine Borovnica
2673. Sklep o ekonomski ceni programov kombiniranih oddelkov v vrtcu
2674. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2675. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
2676. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2677. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2011
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
2679. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
2680. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 2048, 2049 in 2050, vse k.o. Rakek
2681. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
2682. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
2683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica
2684. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ivančna Gorica
2685. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2686. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
2687. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Jesenice
2688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem
2689. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2011_1
2690. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper, dne 10. julija 2011
2691. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 10. julija 2011
2692. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, dne 10. julija 2011
2693. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj
2694. Odlok o razglasitvi mesta in Občine Lendava za »Svetovno prestolnico bograča«
2695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o cestnoprometni ureditvi
2696. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta
2697. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 51 Dravlje poslovno stanovanjski objekt
2698. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011
2699. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjega kandidata z liste
2700. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje
2701. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Poligon
2702. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega ureditvenega načrta center Polzela
2703. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
2704. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 5.1-133)
2705. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2706. Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne
2707. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč
2708. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2709. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2011
2710. Popravek Zakona o tujcih (ZTuj-2)
2711. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
2712. Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti