Št. objave Naslov
2614. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2615. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2616. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2617. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2618. Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog
2619. Odločba o razveljavitvi 127. člena Stanovanjskega zakona
2620. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni v neskladju z Ustavo in o zavrženju zahteve
2621. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 27. člena Zakona o preprečevanju korupcije ni v neskladju z Ustavo in o zavrženju zahteve
2622. Odločba o ugotovitvi, da drugi, tretji in četrti odstavek 92. člena Kazenskega zakonika niso v neskladju z Ustavo
2623. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča
2624. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča
2625. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 19. novembra 2010 do 14. marca 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
2626. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
2627. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice
2628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice
2629. Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
2630. Sprememba Statuta Občine Rogatec
2631. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
2632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2633. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica
2634. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
2635. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
2636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
2637. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina