Št. objave Naslov
2511. Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
2512. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje
2513. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2514. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ljubečna – Šumer
2515. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vila Otok
2516. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah
2517. Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o.
2518. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje
2519. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011
2520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
2521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
2522. Sklep o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja