Št. objave Naslov
2373. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-C)
2374. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij
2375. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
2376. Obvezna razlaga 7. člena Pravilnika o izvajanju ureditvenega načrta stanovanjske soseske Levi breg Voglajne – Aljažev hrib – »Zazidalni načrt za Levi breg Voglajne«
2377. Obvezna razlaga 5. člena Pravilnika o izvajanju ureditvenega načrta stanovanjske soseske Polule – »Zazidalni načrt Polule«
2378. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper
2379. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij–september 2011
2380. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2381. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
2382. Sklep o spremembah Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
2383. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011
2384. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
2385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik – kare 8 in 9
2386. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2387. Popravek Akta o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije