Št. objave Naslov
141. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sirski arabski republiki
142. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki
143. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
144. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
145. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
146. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij in srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike
147. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Velnes
148. Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov
149. Sklep o spremembi Sklepa o plačilnih sistemih
150. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Škofja Loka
151. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Ribnica v Občini Ribnica
152. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju šole za risanje in slikanje
153. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
154. Sklep o ceni storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
155. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2011
156. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
157. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2011
158. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
159. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del
160. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«
161. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
162. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
163. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2011
164. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin, Spremembe in dopolnitve OLN Arclin
165. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata
166. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente