Št. objave Naslov
2352. Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1)
2353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C)
2354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B)
2355. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
2356. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2357. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
2358. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka
2359. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka