Št. objave Naslov
2286. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji
2287. Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
2288. Akt o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije
2289. Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši
2290. Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
2291. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2292. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
2293. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
2294. Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa
2295. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
2296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
2297. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merah in masah vozil v cestnem prometu
2298. Sklep Razširjene komisije Eurocontrol št. 106 o spremembi Načel za ugotavljanje stroškovne baze pristojbin na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve ter Poslovnika Razširjene komisije
2299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2301. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda
2302. Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
2303. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
2305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
2306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
2308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
2309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
2310. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
2311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
2312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
2313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
2314. Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice
2315. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2316. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2011
2317. Sklep o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti
2318. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
2319. Odlok o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I
2321. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje
2322. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok
2323. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem in promocijo Občine Hodoš
2324. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
2325. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem
2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
2327. Odlok o urejanju javnih parkirišč
2328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi
2329. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mokronog - Trebelno
2330. Sklep o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Mestne večnamenske dvorane Portoval v Novem mestu«
2331. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci
2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
2333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
2334. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone Krmelj
2335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
2336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
2337. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2338. Sklep o določitvi cene poldnevnega programa v kombiniranih oddelkih predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
2339. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskem letu 2011/2012
2340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2341. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
2342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
2343. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2011
2344. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011
2345. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec
2346. Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališču Zavrč za leto 2011 in o določitvi cen za uporabo mrliške vežice
2347. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2010
2348. Popravek Statuta Občine Lendava
2349. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
2350. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v območju urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica
2351. Tehnični popravek Odloka o rebalansu (I.) proračuna Občine Straža za leto 2011