Št. objave Naslov
2197. Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1)
2198. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2199. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2200. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2201. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
2202. Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
2203. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kozmetični tehnik
2204. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov poklicnega tečaja Ekonomski tehnik in Tehnik računalništva
2205. Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij
2206. Odredba o sprejemu višješolskih študijskih programov Varovanje in Avtoservisni menedžment
2207. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2011
2208. Odločba o ugotovitvi, da dvanajsti odstavek 92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v delu, v katerem je kot prekršek določal vožnjo vozila, označenega s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni bilo skupine otrok, ni bil v neskladju z Ustavo
2209. Odločba o ustanovitvi Občine Ankaran in o ugotovitvi, da Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper ter Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Mestne občine Koper nista v neskladju z Ustavo
2210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
2211. Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina
2213. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
2216. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2011
2217. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
2218. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja B1-S/4-2 Laze
2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica
2220. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
2221. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice
2222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
2223. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
2224. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2225. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta starega mestnega jedra Celje – kare 12
2226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2010
2227. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko-turistično območje DT7-OPPN v Dolenjskih Toplicah«
2228. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POL52-8 Poljane
2229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
2230. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1015/4, parc. št. 1017/4 in parc. št. 1019/5, vse k.o. Blečji vrh
2231. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1482/10, k.o. Polica
2232. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/5, k.o. Šmarje
2233. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 777/5, k.o. Slivnica
2234. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1319/2 in parc. št. 1326/2, obe k.o. Ponova vas
2235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2010
2236. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2011
2237. Odlok o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici
2238. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočeje na naslednjega kandidata
2239. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Litija
2240. Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2241. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
2242. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
2243. Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija
2244. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
2245. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
2246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran
2247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2010
2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
2250. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
2251. Sklep o plačni uvrstitvi direktorja Javnega zavoda rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnost
2252. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini
2253. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2254. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska
2255. Sklep o prenehanju javnega dobra
2256. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Veržej
2257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
2258. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec
2259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov
2260. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Litija
2261. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija
2262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
2263. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2264. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2265. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
2266. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2267. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2268. Zapisnik o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja na svetovalnem referendumu za spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, 5. junija 2011
2269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje ROPD
2270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod
2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
2275. Sklep o višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
2276. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
2277. Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
2278. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
2279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
2280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
2281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Zavod za gradbeništvo Slovenije
2285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo