Št. objave Naslov
2178. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju
2179. Odredba o številu in sedežih izvršiteljev
2180. Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče
2181. Obvezna razlaga Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče
2182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010
2183. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec
2184. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
2185. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog
2187. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
2188. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjega kandidata z liste
2189. Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
2190. Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila
2191. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
2192. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
2193. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
2194. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
2195. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
2196. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz