Št. objave Naslov
2008. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2009. Poslovnik Komisije za opravljanje strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve
2010. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
2011. Akt o spremembah Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
2012. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred
2013. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2011
2014. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011
2015. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2016. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Dravograd
2017. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas
2018. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
2019. Sklep o ugotovitvi javne koristi
2020. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
2021. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote in hladu iz kotlovnice na plin s soproizvodnjo toplote in elektrike, hladilnim agregatom ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije v objektu Mestne občine Kranj
2022. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Krško
2023. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del
2024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2010
2025. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
2026. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2027. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Sn3 – »Krnice2« – del
2028. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2011
2029. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2012
2030. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur
2031. Sklep o odsotnosti otrok iz vrtcev
2032. Statut Občine Vipava
2033. Poslovnik Občinskega sveta Občine Vipava
2034. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011
2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Dolenjske Toplice
2036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
2037. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra
2038. Popravek Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd