Št. objave Naslov
1972. Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-E)
1973. Zakon o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP-A)
1974. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20)
1975. Sklep o imenovanju člana Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
1976. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1977. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1978. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezplačnih tednikov »Slovenski tednik« in »Ekspres«
1979. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria
1980. Uredba o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
1981. Odločba o razveljavitvi sodb Upravnega sodišča
1982. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije
1983. Odlok o turistični taksi v Občini Gorje
1984. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje
1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
1988. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
1989. Sklep o razpisu rednih volitev v Svetu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Mestni občini Kranj
1991. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a
1992. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 209 Rožna dolina – center in za del enote urejanja prostora RD-254
1993. Sklep o soglasju k povečani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer
1994. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2011
1995. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2012
1996. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terapevtski center Strunjan
1997. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Pivka
1998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
2000. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Leskovec – Stari Log
2001. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena
2002. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
2003. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
2005. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa
2006. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2011
2007. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2012