Št. objave Naslov
1910. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)
1911. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-A)
1912. Razpis rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper
1913. Uredba o pogojih glede ustreznosti zavarovanja ali drugega finančnega poroštva za ladje, ki prevažajo olje kot tovor ali gorivo
1914. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1915. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
1916. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
1917. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1918. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1919. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošni maturi
1921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi
1922. Pravilnik o spremembah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
1923. Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje
1924. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2011
1925. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesti predsednikov sodišč
1926. Poročilo o gibanju plač za marec 2011
1927. Kodeks notranjerevizijskih načel
1928. Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov
1929. Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti
1930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno
1931. Razveljavitev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a
1932. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1933. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2011
1934. Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
1935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ljubno
1937. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno
1938. Pravilnik o kriterijih in pogojih za določitev izvedbe protiprašne zaščite v Občini Ljubno
1939. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
1940. Pravilnik o zamenjavi stanovanj v lasti Občine Metlika
1941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v otroški Vrtec Metlika
1942. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2011
1943. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
1944. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011
1945. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2011
1946. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje NA8(*) Asfaltna baza
1947. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PG1(*) Cestno podjetje Gača
1948. Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja
1949. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Adria
1950. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2010
1951. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Piran
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2)
1953. Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci
1954. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2010
1955. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1956. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
1957. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1958. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1959. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1960. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji
1961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji
1962. Pravilnik o uporabi Dvorane Pungrt
1963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1964. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče (ZNvhND-A)
1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Zreče
1966. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice in zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball
1967. Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite
1968. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1969. Tehnični popravek Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
1970. Popravek Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
1971. Popravek Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011