Št. objave Naslov
100. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)
101. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Veliki socialistični ljudski libijski arabski džamahiriji
102. Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
103. Uredba o spremembi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
104. Pravilnik o medu
105. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
106. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju strokovne literature
108. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
109. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA TOMA KRIŽNARJA
110. Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
111. Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
112. Navodilo o ceni raziskovalne ure za leto 2010
113. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja ki jih organizirajo mladinski centri
114. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Hodoš pri ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš na nadomestnih volitvah 2011 z dne 9. januarja 2011
115. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
116. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 2715/30 in 2715/31, k.o. Bitnje
117. Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
119. Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti
120. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
121. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorice Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva za mandatno obdobje 2010–2015
122. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
123. Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
124. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
125. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
126. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011
127. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod (OPPN Bučna vas – vzhod)
128. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci
129. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011
130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert
131. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
132. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
133. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto – uradno prečiščeno besedilo
134. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
135. Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
136. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
137. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2010
138. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2010
139. Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
140. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja