Št. objave Naslov
1872. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
1873. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
1874. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Gaziantepu, v Republiki Turčiji
1875. Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
1876. Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti
1877. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok
1878. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
1879. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010
1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
1885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
1889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj
1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010
1893. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2011
1894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta
1895. Statut Občine Vojnik
1896. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
1897. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku
1898. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loški Potok
1899. Statutarni sklep o Občinskem svetu Občine Mirna
1900. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču