Št. objave Naslov
1840. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011
1841. Razpis ponovnih volitev 166 sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča
1842. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 204/2011
1843. Uredba o izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 270/2011 z dne 21. marca 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu
1844. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Gaziantepu, v Republiki Turčiji
1845. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
1846. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
1847. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
1848. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
1849. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje prehodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna
1850. Odločba o ugotovitvi, da so bili oziroma so četrta in štiriinštirideseta alineja 4. člena, drugi odstavek 27. člena,  prva in druga alineja točke a) 87. člena Energetskega zakona v neskladju z Ustavo in da niso bili oziroma niso osmi in deveti odstavek 15. člena, četrti odstavek 23.b člena, prva alineja prvega odstavka 64.p člena, peti in šesti odstavek 64.s člena, drugi in šesti odstavek 67. člena, tretja alineja tretjega odstavka in četrti odstavek 71. člena ter 82. člen v delu, ki se nanaša na delež cene za uporabo omrežja, Energetskega zakona v neskladju z Ustavo, o razveljavitvi tretjega odstavka 20. člena, 21. člena in 34. člena v delu, ki se nanaša na povprečni strošek priključevanja, Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, o ugotovitvi, da so bili četrta in šesta alineja prvega odstavka 9. člena, 14. člen, prvi in drugi odstavek 17. člena ter 31., 81. in 90. člen Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja ter drugi odstavek 22. člena v delu, ki se nanaša na povprečni strošek priključevanja, in 23. člen Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije v neskladju z Ustavo/in zakonom in o ugotovitvi, da niso bili oziroma niso prva alineja prvega odstavka 25. člena, tretji odstavek 28. člena, prvi odstavek 32. člena ter 33., 34., 35. in 36. člen Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, 10. člen Sistemskih obratovalnih navodil, prvi, tretji in četrti odstavek 22. člena, 23. člen, tretji odstavek 25. člena in 29. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije ter 25. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije v neskladju z Ustavo
1851. Sklep o zavrženju in zavrnitvi pobude ter zavrženju predloga za obnovo postopka ustavne pritožbe
1852. Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti
1853. Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1854. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
1855. Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
1856. Sklep o določitvi tarif za parkirnine
1857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
1858. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja S 7/2 – Loče
1859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Tepanje
1860. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1861. Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo)
1862. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles (uradno prečiščeno besedilo)
1863. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentjur
1864. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Zavrč
1865. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Zavrč
1866. Pravilnik o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu
1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Občini Zavrč
1868. Odlok o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
1869. Odlok o turističnem vodenju v Občini Idrija
1870. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan in nagradah Občine Idrija
1871. Popravek Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013