Št. objave Naslov
1805. Zakon o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B)
1806. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1807. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1808. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1809. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
1810. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
1811. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Vitranc 2 v Kranjski Gori
1812. Pravilnik o službeni izkaznici letalskega nadzornika in nadzornika Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet
1813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
1814. Sklep o objavi dokumentov iz Sklepa razširjene komisije Eurocontrol št. 99 o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve in spremembi pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
1815. Sklep o zadržanju izvrševanja 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
1816. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije
1817. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1818. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova«
1819. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
1820. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2010
1822. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2011
1823. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad
1824. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010
1825. Sklep o preimenovanju
1826. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2011
1827. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob Kolodvorski cesti
1828. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS10/13 BREZOVEC
1829. Sklep o višini najemnine za najem grobov
1830. Statutarni sklep Občine Mirna
1831. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010
1832. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
1833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
1834. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1835. Poslovnik Občinskega sveta Občine Piran
1836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5
1837. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci
1838. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1839. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen