Št. objave Naslov
1742. Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ORZPre75)
1743. Avtentična razlaga 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ORZSPJS49a)
1744. Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1)
1745. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1F)
1746. Sklep o imenovanju generalnega državnega tožilca
1747. Sklep o imenovanju podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1748. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1749. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1750. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1751. Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1752. Sklep o imenovanju članice Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1753. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1754. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje
1755. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna
1756. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja
1757. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1758. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov
1759. Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije
1760. Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
1761. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije
1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
1764. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
1766. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2011
1767. Spremembe Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2010
1768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
1769. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema otrok v vrtec Benedikt
1770. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu za uporabnike
1771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja VS 21/3-1 Kamnik pod Krimom
1772. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1773. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
1774. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
1775. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
1776. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2010
1777. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca (EŠD 1705) za kulturni spomenik lokalnega pomena
1778. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2010
1779. Navodilo o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov
1780. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
1781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
1782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
1783. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009
1784. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2010
1785. Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper
1786. Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe
1787. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1788. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1789. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj
1790. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe (distribucije) s paro in vročo vodo v Občini Miren - Kostanjevica
1791. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
1792. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
1793. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2010
1794. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
1795. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
1796. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
1797. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba
1798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
1799. Uredba o evropski kritični infrastrukturi
1800. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
1802. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1, PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
1803. Popravek Odloka o o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
1804. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova