Št. objave Naslov
1653. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1654. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
1656. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Iraklionu
1657. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu
1658. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Buenos Airesu, v Argentinski republiki
1659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
1660. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 16.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ni v neskladju z Ustavo
1661. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 68. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
1662. Odločba o razveljavitvi 43. člena Zakona o visokem šolstvu in o ugotovitvi, da so četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov v neskladju z Ustavo
1663. Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
1664. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011
1665. Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
1666. Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
1667. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2011
1668. Tarifa o pravnih storitvah
1669. Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2010
1670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1671. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2010
1672. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
1673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1675. Sklep o višini parkirnine za leto 2011
1676. Sklep o optimalni umestitvi objekta in funkcionalnih ureditev stavbnega zemljišča na območju razpršene gradnje
1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2010
1678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
1679. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1680. Odlok o zaključnem računu proračunaObčine Kozje za leto 2010
1681. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010
1682. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
1683. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti
1684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1685. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1686. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1687. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del
1688. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2010
1689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
1690. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
1691. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
1693. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1694. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič
1695. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2010
1696. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
1697. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1698. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1699. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
1701. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2010
1702. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Semič
1703. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Semič
1704. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1705. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača
1706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1707. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2010
1709. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1710. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
1711. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1712. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1713. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1716. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10. aprila 2011
1717. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011
1718. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011
1719. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2010
1720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič
1722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1723. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
1724. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1725. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi
1726. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
1727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1729. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
1730. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
1731. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
1732. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2010
1733. Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
1734. Pravilnik o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem oziroma uporabo
1735. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec
1736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
1737. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
1738. Uredba o varnosti igrač
1739. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1740. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2011
1741. Tehnični popravek Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič