Št. objave Naslov
1584. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
1585. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D)
1586. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-B)
1587. Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)
1588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J)
1589. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-J)
1590. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-C)
1591. Odločba o imenovanju Aleksandre Štiblar za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1592. Odločba o imenovanju Edvarda Ermenca za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1593. Odločba o imenovanju Manuele Frumen za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
1594. Odločba o imenovanju Diane Šeruga Sagadin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1595. Odločba o imenovanju Romane Kac za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1596. Odločba o imenovanju Mojce Komatar za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
1597. Odločba o imenovanju Izidorja Rojsa za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1598. Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
1599. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2011
1600. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010
1601. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gramoznica Boršt«
1602. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2010
1603. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje levi breg Voglajne – Aljažev hrib (Gabrovec)
1604. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
1605. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Zagrad in k.o. Ostrožno
1606. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica
1607. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerknica
1608. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih
1609. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici
1610. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje
1611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2010
1612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1614. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010
1615. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1616. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1617. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 629/2 v k.o. Radohova vas
1618. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 779/7, 771/7 in 771/8, k.o. Gorenja vas
1619. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 1001/8, 1001/10 in 1002/5, k.o. Stična
1620. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
1621. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
1622. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
1624. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010
1625. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1626. Odlok o spremembi Odloka o merilihza določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerihse opravlja gostinska dejavnost
1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao mestnem gozdu Panovec
1628. Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
1629. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas dostopna cesta
1630. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
1631. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobrone služi več svojemu namenu
1632. Odlok o javnem redu in miru
1633. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Poljčane
1634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
1635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1636. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče
1637. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2010
1638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – območje 5/b predel BS Petrol
1639. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2010
1640. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1641. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2011
1642. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010
1643. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2010
1644. Odlok o priznanjih Občine Škofljica
1645. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2010
1646. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Štore
1647. Letni program športa v Občini Štore za leto 2011
1648. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2010
1650. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2010
1651. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2010
1652. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odlokao javnem redu in miru v Občini Vitanje