Št. objave Naslov
1506. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
1507. Uredba o spremembi Uredbe o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti
1508. Pravilnik o območjih in sedežih policijskih postaj
1509. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
1510. Pravilnik o vrsti podatkov, ki se štejejo za državno meteorološko informacijo
1511. Pravilnik o načinu sporočanja informacij, ki sestavljajo zbirke podatkov izvajalca državne meteorološke službe
1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
1513. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife
1514. Program specializacije iz laboratorijske medicinske genetike
1515. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1516. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih
1517. Poročilo o gibanju plač za februar 2011
1518. Sklep o spremembi Statuta javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
1519. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2011
1520. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2010
1521. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja
1522. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
1523. Soglasje k ceni storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1524. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1525. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Dravograd
1526. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd
1527. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2011
1528. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
1529. Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki
1530. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kostanjevica na Krki
1531. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug
1532. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2010
1533. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci
1534. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010
1535. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010
1536. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
1537. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2010
1538. Pravilnik o sprejemu otrok v OŠ Mirna Peč – Vrtec Cepetavček Mirna Peč
1539. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010
1540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v najem
1541. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2010
1542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Pivka
1543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka
1544. Odlok o spremembah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
1545. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1546. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi dela nepremičnine
1547. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2010
1548. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
1549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1550. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2010
1551. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1552. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na urejenih parkiriščih na območju trgovskega centra Tuš na Ravnah na Koroškem
1553. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1554. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
1555. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2011
1556. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja v naselju Spodnja Polskava
1557. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Sončni Zafošt«
1558. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
1559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
1560. Statut Občine Sodražica
1561. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica
1562. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2010
1563. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Sodražica
1564. Občinski program varnosti Občine Sodražica
1565. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2010
1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
1567. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1568. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2011
1569. Obvezna razlaga 1. in 2. točke 38. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina
1570. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2010
1571. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče
1572. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2010
1573. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki
1574. Pravilnik o financiranju in izvedbi rekonstrukcije javnih poti v Občini Železniki
1575. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
1576. Uredba o izrabljenih vozilih
1577. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
1578. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
1579. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
1580. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
1581. Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih
1582. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1583. Letno poročilo Fiskalnega sveta 2011