Št. objave Naslov
1490. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
1491. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2010
1492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru
1493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1494. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Bled
1495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
1496. Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled
1497. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
1498. Zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2010
1499. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011
1500. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
1502. Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2010
1503. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
1504. Popravek Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom
1505. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas