Št. objave Naslov
54. Sklep o imenovanju ministrice
55. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
56. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010
57. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
58. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
59. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
60. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
61. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
62. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
63. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
64. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
65. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
66. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
67. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
68. Odločba o imenovanju Mojce Mihelčič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
69. Odločba o imenovanju Ane Martine Hočevar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
70. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovnein psihofizične usposobljenosti policistov
71. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil
72. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
73. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2011
74. Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače
75. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
76. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru
77. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Vransko
78. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2010
79. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
80. Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2011
81. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno
83. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v obdobju januar–marec 2011
84. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
85. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
86. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
87. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
88. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert
89. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
90. Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje
91. Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena
92. Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture
93. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav
94. Pravilnik o spremembah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
95. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
96. Odredba o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije
97. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2011
98. Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve
99. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 22. seji dne 23. 12. 2010