Št. objave Naslov
1375. Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZPLD-1-UPB4)
1376. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)
1377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1378. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1379. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
1380. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/7-1 Brezovica
1381. Statut Občine Hrpelje - Kozina
1382. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011
1383. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012
1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
1385. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1
1386. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija
1387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1388. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Luče
1389. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Luče
1390. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2011
1391. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk in Občine Straža«
1392. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača
1393. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
1394. Odlok o proračunu Občine Škofja loka za leto 2011
1395. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
1396. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2012
1397. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011
1398. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente