Št. objave Naslov
1151. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)
1152. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
1153. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B)
1154. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A)
1155. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D)
1156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A)
1157. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)
1158. Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C)
1159. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1160. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
1161. Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
1162. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
1163. Sklep o odprtju Konzulata Ukrajine s sedežem v Celju
1164. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Samari v Generalni konzulat Republike Slovenije v Samari
1165. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Samari
1166. Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
1167. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu izjave o premoženjskem stanju
1168. Odločba o ugotovitvi, da je 3. točka 98. člena v zvezi s prvim, drugim in četrtim odstavkom 47. člena Zakona o tujcih v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani ter sklep o zavrženju pobud
1169. Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek  56. člena Zakona o policiji v neskladju z Ustavo, o delni razveljavitvi četrtega odstavka 56. člena Zakona o policiji in določitvi načina izvršitve
1170. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesti predsednikov okrajnih sodišč
1171. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
1172. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
1173. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010
1174. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce
1175. Sprememba Statuta Občine Bistrica ob Sotli
1176. Odlok o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo)
1177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (uradno prečiščeno besedilo)
1178. Odlok o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
1179. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1809/68, k.o. Rakek, parc. št. 2986/7, 2986/9 in 2986/10, vse k.o. Grahovo
1180. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2010
1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010
1182. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2011
1183. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
1184. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1185. Pravilnik o uporabi športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec
1186. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1187. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu
1188. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1189. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1190. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
1191. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
1192. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
1193. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
1198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«
1199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1200. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1
1201. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1202. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1203. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1204. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1205. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)
1206. Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper
1207. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1208. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1209. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije
1210. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo, PUP KG-UPB2)
1211. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1212. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora
1213. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik
1214. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
1215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora
1217. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1218. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1219. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok
1220. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010
1221. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1222. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1223. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1224. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1225. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika
1226. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2011
1227. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
1228. Obvezna razlaga 130. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) v delu, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene pogoje za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3
1229. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče
1230. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2010
1231. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011
1232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat
1233. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert
1234. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šentrupert
1235. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
1236. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1237. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2011
1238. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2011
1239. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tržič
1240. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2011
1241. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010
1242. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
1243. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje
1244. Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor
1245. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje
1246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave
1247. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini
1248. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2011