Št. objave Naslov
1056. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev
1057. Odredba o določitvi roka za vključitev Tehnološke agencije Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1058. Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja
1059. Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega pregona
1060. Poročilo o gibanju plač za januar 2011
1061. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2011
1062. Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja
1063. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
1064. Sklep o imenovanju podžupana Občine Črna na Koroškem
1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
1066. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2010
1067. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2011
1068. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
1069. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu
1070. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kočevje
1071. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in prenosu zemljišča na Občino Kočevje
1073. Sklep o spremembi sklepa o pomoči za novorojence
1074. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
1075. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1076. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
1077. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1078. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1079. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1080. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Miren - Kostanjevica v obdobju april–maj 2011
1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
1082. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec
1083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1084. Odlok o ukinitvi Odloka o komunalnem redarstvu v Občini Šempeter - Vrtojba
1085. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1086. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
1087. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
1088. Odlok o spremembi Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – Stanovanjsko območje Pasike« v Turnišču
1089. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«
1090. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«
1091. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2011
1092. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
1093. Popravek Uredbe o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov