Št. objave Naslov
850. Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOS-UPB2)
851. Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPOZ-UPB2)
852. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
853. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike
854. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Denverju, v Združenih državah Amerike
855. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kalkuti, v Republiki Indiji
856. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kalkuti, v Republiki Indiji
857. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
858. Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu
859. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
860. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
861. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Velenju
862. Sklepi o imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot in okrajnih volilnih komisijah
863. Priloga k Statutu Univerze na Primorskem
864. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2011
865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«
866. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
867. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ŽI-3 v Občini Črenšovci
868. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
869. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2011
870. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2012
871. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj
872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
873. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
874. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
875. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
876. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2011
877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2010
878. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011
879. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2011
880. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold
881. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011
882. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
883. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2011
884. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2012
885. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«
886. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011
887. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Velika Polana
888. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
889. Sklep o imenovanju uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v Občini Velika Polana
890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
891. Sklep o Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Žužemberk v letu 2010
892. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
893. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
894. Preklic Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice