Št. objave Naslov
29. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
30. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Liegu v Kraljevini Belgiji
31. Pravilnik o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov
32. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
33. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
34. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke poslovne šole Erudio
35. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
36. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
37. Začasna tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih AV del
38. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata
39. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2011
40. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono Dobova
41. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno
42. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2011
43. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
44. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
45. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
46. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
47. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica
48. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škocjan
49. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tišina
50. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
51. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta
52. Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v obdobju januar–marec 2011
53. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica