Št. objave Naslov
660. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
661. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
662. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
663. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
664. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
665. Pravilnik o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov
666. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2011
667. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v Občini Cerknica
668. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
669. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
670. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
671. Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
672. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
673. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje
674. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice
675. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice
676. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
677. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2011
678. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
679. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2011
680. Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 10. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
681. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca
682. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011
683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
684. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče
685. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011
686. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2011
687. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
688. Popravek Zakona o prostovoljstvu (ZProst)