Št. objave Naslov
553. Zakon o davčnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZDavP-2-UPB4)
554. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-1-UPB3)
555. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7)
556. Akt o razpisu volitev v občinska sveta in volitve županov v občinah Trebnje in Mirna
557. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
558. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
559. Sklep o odprtju Gospodarskega urada Republike Slovenije v Milanu
560. Pravilnik o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa
561. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
562. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
563. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2011
564. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec
565. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2011
566. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
567. Odredba o razporeditvi delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v občinski upravi Občine Komen
568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
569. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
570. Razpis predčasnih volitev članov Občinskega sveta Občine Moravče
571. Sklepi o prehodu mandatov
572. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2011
573. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2012
574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
575. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011
576. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2012
577. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2011
578. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012
579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov
580. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
581. Razpis naknadnih ponovnih volitev članov v odbore vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Murski Petrovci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas
582. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
583. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1506/7 k.o. Levec, parc. št. 2001/1, k.o. Žalec, in parc. št. 2001/7, k.o. Žalec
584. Obvezna razlaga četrtega odstavka 8. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
585. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
586. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
587. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina