Št. objave Naslov
485. Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
486. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
487. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Targu Mures, v Romuniji
488. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Targu Mures, v Romuniji
489. Pravilnik o nadzoru v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
490. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev
491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
492. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
493. Odredba o dopolnitvi izobraževalnih programov gimnazija in ekonomska gimnazija
494. Sklep Razširjene komisije Eurocontrol št. 102 o spremembah finančnih predpisov, ki veljajo za sistem pristojbin na zračnih poteh
495. Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, pridelanih v Republiki Hrvaški
496. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju ni v neskladju z Ustavo
497. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2011
498. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
499. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
500. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
501. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
502. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2011
503. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
504. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
505. Sklep o znesku državne pokojnine
506. Poročilo o gibanju plač za december 2010
507. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2011
508. Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki zdravstveni šoli v Celju
509. Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki gospodarski šoli
510. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
511. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Gorje
512. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Grad
513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
514. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif vodarine, omrežnine, stroškov vodnih povračil, števnine in vzdrževanja priključka
515. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
516. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011
517. Sklep o imenovanju novoizvoljenega člana Občinskega sveta Občine Hodoš
518. Poslovnik Občinskega sveta Občine Horjul
519. Odlok o varstvu javnega reda in miru
520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul
521. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011
522. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Pekarna Grosuplje, Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Pekarna Grosuplje, Ivančna Gorica
523. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan
524. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Koper
525. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
526. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
527. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija
528. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2011
529. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih Programov športa v Občini Litija
531. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialnovarstveni center Litija, d.o.o.
532. Obvezna razlaga prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Mežica
533. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota
534. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011 v Mestni občini Murska Sobota
535. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
536. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«
537. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
538. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta center Polzela
539. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Poligon
540. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Polzela
541. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2011
542. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2011
543. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
544. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ravne na Koroškem
545. Uredba o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena
546. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
547. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
548. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila
549. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila
550. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila
551. Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
552. Pravilnik o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve