Št. objave Naslov
447. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-B)
448. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-A)
449. Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
450. Zakon o mednarodni zaščiti (uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-UPB2)
451. Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)
452. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB6)
453. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Mexico Cityju, v Združenih mehiških državah
454. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
456. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
458. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
459. Dopolnitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer
460. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
461. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2011
462. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Letališče«
463. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v Občini Hrpelje - Kozina
464. Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
465. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
466. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica
468. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu
469. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2011
470. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2012
471. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem
473. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki
474. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2011
475. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
476. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
477. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
478. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2011
479. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje
480. Odlok o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje
481. Sklep o ukinitvi javnega dobra
482. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri
483. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk
484. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente