Št. objave Naslov
4791. Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
4792. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
4793. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
4794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
4795. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
4796. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
4797. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2011
4798. Poročilo o gibanju plač za oktober 2011
4799. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4800. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
4801. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
4802. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
4803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
4804. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
4805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4806. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4807. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
4808. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2012
4809. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2012
4810. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2012
4811. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
4812. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4814. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2012
4815. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. 1791 – Žalna, na zemljiščih v k.o. 1797 – Zdenska vas ter na zemljišču v k.o. 1789 – Ponova vas
4816. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4817. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2012
4818. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
4819. Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012
4820. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012
4821. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2012
4822. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija
4823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
4824. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
4825. Odlok o razveljavitvi Odloka ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
4826. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012
4827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 2. rebalans 2011
4828. Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
4829. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2012
4830. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
4831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
4832. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2012
4833. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
4834. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
4835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
4836. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2012
4837. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2012
4838. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever
4839. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage
4840. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2012
4841. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2012
4842. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka
4843. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka
4844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
4845. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4846. Sklep za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pivka za leto 2012
4847. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
4848. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica ob Savinji
4849. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4850. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
4852. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2012
4853. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2012
4854. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentrupert
4855. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012
4856. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2012
4857. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2013
4858. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4859. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
4861. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2012
4862. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2012
4863. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2012
4864. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2012
4865. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o uvrstitvi delovnega mesta vodje javnega zavoda v plačilni razred