Št. objave Naslov
4517. Uredba o Krajinskem parku Radensko polje
4518. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu
4519. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2013 izdajo priložnostni kovanci
4520. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje
4521. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2012
4522. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Nove Zelandije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno konzulko
4523. Odločba o imenovanju Tatjane Verbič Šulgaj za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4524. Odločba o imenovanju Alenke Jesenko za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4525. Odločba o imenovanju Saše Lutarič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4526. Odločba o imenovanju Tilna Iviča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4527. Odločba o imenovanju Branke Oven na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici
4528. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
4529. Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
4530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4531. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
4532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
4533. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o letališčih
4534. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI GORENJSKA, USTANOVA«
4535. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2012 do 15. 7. 2012
4536. Dodatek št. 8 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
4537. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
4538. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2012
4539. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.
4540. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
4541. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
4542. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
4543. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
4544. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
4545. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2012
4546. Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
4547. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2012
4548. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2011
4549. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2012
4550. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2012
4551. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2012
4552. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012
4553. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012
4554. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013
4555. Odlok o turistični taksi v Občini Laško
4556. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4557. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško
4558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
4561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
4562. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4563. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore v letu 2012
4564. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe
4565. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
4566. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
4567. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika
4568. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2012
4569. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4570. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2012
4571. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2012
4572. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse
4573. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4574. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje
4575. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4576. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4577. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4578. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4579. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje
4580. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4581. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4582. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4583. Poslovnik Občinskega sveta Občine Odranci
4584. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2012
4585. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2012
4586. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občinski podrobni prostorski načrt za območje Sn3 – »Krnice2« – del
4587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
4588. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja MOTOCROSS SLOVENJ GRADEC- I. faza
4589. Odlok o rebalansu – 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2011
4590. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2012
4591. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2012
4592. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2011
4594. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
4596. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2012
4597. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se uvede časovno omejeno parkiranje, ter o določitvi rezerviranih parkirnih površin v Občini Zreče
4598. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
4599. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2012
4600. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)