Št. objave Naslov
4419. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
4420. Pravilnik o določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
4421. Pravilnik o reševalcih iz vode
4422. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
4423. Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo
4424. Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
4425. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
4426. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
4427. Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v državni zbor
4428. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Šempeter - Vrtojba (območje Podmark)
4429. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
4430. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
4431. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4432. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
4433. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
4434. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
4435. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
4436. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
4437. Pravilnik o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje
4438. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci
4439. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2012
4440. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2012
4441. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2012
4442. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012
4443. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2012
4444. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4445. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2012
4446. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
4447. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje
4448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta rekreacijskega centra na Golovcu
4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
4450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
4451. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
4452. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4453. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporediti delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne občine Celje
4454. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2012
4455. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
4457. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna
4458. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2012
4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans II
4460. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«
4461. Odlok o merilih za določitev javnih površin ob pripadajočih zemljiščih k stavbam
4462. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
4463. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
4464. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za dejavnost oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija
4465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Idrija
4466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
4467. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4468. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2012
4469. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2012
4470. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4471. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
4472. Odlok o plakatiranju v Občini Kanal ob Soči
4473. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2012
4474. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
4475. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
4476. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Medvode
4477. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4478. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
4479. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2012
4480. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4481. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4482. Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici
4483. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011
4484. Odlok o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
4485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Prebold
4486. Sprememba Statuta Občine Puconci
4487. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2012
4488. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci
4489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
4490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
4491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje
4492. Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
4493. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
4494. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Razkrižje
4495. Sklepi o določitvi ekonomskih cen in stroškov vzgojno-varstvenih programov
4496. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012
4497. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4498. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Brezovica
4499. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
4500. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
4501. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center (centralne dejavnosti) URN 32 (območje Trga svobode)
4502. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4503. Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
4504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
4505. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2012
4506. Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
4507. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2012
4508. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4509. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4510. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2012
4511. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Tržič
4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
4513. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2012
4514. Uredba o odpadkih
4515. Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013