Št. objave Naslov
4404. Uredba o zelenem javnem naročanju
4405. Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
4406. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
4407. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa Bionika
4408. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove MEDNARODNA FUNDACIJA – USTANOVA ZA PROMOCIJO BOSANSKE PIRAMIDE SONCA
4409. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
4410. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011
4411. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2012
4412. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2012
4413. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Gorje
4414. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2012
4415. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
4416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
4417. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta – trgovine v Dragomerju, ki je bil dne 4. 12. 2011
4418. Statut Občine Odranci