Št. objave Naslov
1. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Belorusije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2. Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu
3. Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje
4. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
8. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2010
9. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«
10. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2011
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
12. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana
13. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
14. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010
15. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2011
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto)
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
20. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri
21. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
22. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije
23. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
24. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
25. Odredba o Seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
26. Popravek Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010
27. Tehnični popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče
28. Popravek Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2010 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica