Št. objave Naslov
5103. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-B)
5104. Zakon o bančništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZBan-1-UPB5)
5105. Zakon o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar-UPB7)
5106. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReDPROSV25)
5107. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
5108. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
5109. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
5110. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z Ustavo
5111. Sklep o spremembi Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
5112. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009
5113. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
5114. Odlok o spremembah Odloka o vaških odborih
5115. Odlok o razveljavitvi nekaterih določb 5. in 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerknica
5116. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Bloke
5117. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
5118. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
5119. Sklep o soglasju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – oskrba s pitno vodo
5120. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
5121. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2011
5122. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5123. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2010
5124. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
5125. Sklep o financiranju političnih strank
5126. Ugotovitveni sklep Mestne volilne komisije, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste
5127. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2010
5128. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010
5129. Obvezna razlaga 35. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
5130. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra