Št. objave Naslov
5089. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
5090. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
5091. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
5092. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010
5093. Sklep o potrditvi mandata župana
5094. Sklep o imenovanju podžupana Občine Hodoš
5095. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta
5096. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Hodoš zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta
5097. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2011
5098. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2)
5099. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
5100. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2011
5101. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi o prehodu mandata Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi na naslednjega kandidata
5102. Popravek Sklepa o premoženju Občine Gorje