Št. objave Naslov
5017. Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1)
5018. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 297,811 milijonov eurov (ZPDVPNPIA3)
5019. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D)
5020. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A)
5021. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-B)
5022. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C)
5023. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-C)
5024. Zakon o trošarinah (uradno prečiščeno besedilo) (ZTro-UPB8)
5025. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Eritreji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 667/2010
5026. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izvajanju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) št. 356/2010
5027. Sklep o objavi Sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
5028. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno generalno konzulko
5029. Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
5030. Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin
5031. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus
5032. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
5033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
5034. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega programa VIŠJI POLICIST
5035. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2010
5036. Sklep o sistemu jamstva za vloge
5037. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
5038. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
5039. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
5040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
5041. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
5042. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
5043. Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta
5044. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov
5045. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe
5046. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur
5047. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
5048. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
5049. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako urejanja VS 10/6.5C – del
5050. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Brežice
5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2010 – rebalans II
5052. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5053. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 TITAN – SVIT
5054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5055. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
5056. Ugotovitveni sklep OVK Lendava o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava na naslednjo kandidatko
5057. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
5058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5059. Statutarni sklep
5060. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
5061. Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci
5062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
5063. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
5064. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2 (OPPN PSC Mačkovec – 2)
5065. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2 (SD OLN PSC Mačkovec-1/2)
5066. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2011
5067. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2011
5068. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
5069. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Imeno
5070. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podčetrtek
5071. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2036/3, k.o. Verače, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 515/5, k.o. Verače in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5072. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2011
5073. Sklep o ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica
5074. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo gasilskih domov
5075. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v enoti vrtec Sonček OŠ Belokranjskega odreda Semič
5076. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica
5077. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
5078. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010
5079. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2010
5080. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2011
5081. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
5082. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
5083. Odlok o porabi dela sredstev proračunske rezerve v letu 2010
5084. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2011
5085. Odlok o razveljavitvi Odloka o organiziranju pomoči družini na domu na območju Občine Tržič in merilih za oprostitev plačil storitev
5086. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
5087. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič
5088. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Veržej