Št. objave Naslov
4862. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki
4863. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
4864. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje
4865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil
4866. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
4867. Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog
4868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju
4869. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
4870. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
4871. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2010
4872. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2010
4873. Poročilo o gibanju plač za september 2010
4874. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci
4875. Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Beltinci zaradi nezdružljivosti funkcije župana in člana občinskega sveta
4876. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2011
4877. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata
4878. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata na naslednjega člana
4879. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna
4880. Skupno poročilo o izidu volitev v občinski svet in župana na lokalnih volitvah 2010
4881. Sklep o nadomestnem mandatu
4882. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravograd
4883. Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija
4884. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas - Poljane (vzhodni del)
4885. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
4886. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta Občine Hodoš
4887. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
4888. Sklep o zagotovitvi stalno postavljenih plakatnih mest
4889. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
4890. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2011
4891. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
4892. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4893. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4894. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Krško o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjo kandidatko na listi SLS
4895. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču
4896. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
4897. Sklep o uvedbi statusa javnega dobra
4898. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Markovci v 1. volilni enoti
4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
4900. Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice
4901. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica
4902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2011
4903. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »GO-1«
4904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
4905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
4906. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur (drugi krog volitev župana)
4907. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Šentjur
4908. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 10. oktobra 2010
4909. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč
4910. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
4911. Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem
4912. Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
4913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni